នេះជាការសំដែងមតិរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ប៉ុណ្ណោះ មិនមែនជាមតិរបស់គេហទំព័រខ្មែរក្រោមឡើយ។

©រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង